RSF 1935

Ringsted • Sportsfiskerforening af 1935

Gyrstinge sø

 

 

Ringsted Sportsfiskerforening har haft fiskeret i dele af Gyrstinge sø siden 1930'erne. Fiskeretten deles med Lystfiskeriforeningen efter gensidig aftale således, at man kan fiske på hinandens områder, hvilket har fungeret upåklageligt i gennem alle år. Foreningen har i denne sø for tiden 5 foreningsbåde, som kan benyttes af medlemmerne (du booker selv båd via funktionen her på siden), samt et større antal bådepladser som lejes ud til medlemmer, der ønsker en privat bådplads.

Landskabet omkring Gyrstinge Sø er karakteriseret ved store skove. På sydsiden af søen ligger Store Bøgeskov, og på nordsiden Allindemagle skov, hvor der bl.a. på grund af flere års naturfremmende tiltag er et meget rigt fugleliv. I det nyopståede landareal omkring Gyrstinge Sø er der rig mulighed for at styrke den biologiske mangfoldighed ved at skabe ny natur i en mosaik af naturtyper. Ringsted Kommune har prioriteret at beskytte og bevare de store, sammenhængende uforstyrrede områder med det rige fugle- og dyreliv. Samtidig etableres udsigtsmuligheder og stier, hvor dyre- og fugleliv kan iagttages på afstand. Målet er at styrke den biologiske mangfoldighed i og omkring Gyrstinge sø og samtidigt gøre det muligt for borgerne i kommunen at bruge og nyde den fantastiske natur.

Siden 1974 har søen været opstemmet. Derudover har HOFOR (tidligere Københavns Vandforsyning) drevet pumpestationer ved de lavtliggende arealer omkring tilløbene Flæbækken og Kyringegrøften, således at vandstanden ved pumpestationerne blev holdt nede (under kote 22,0 meter DNN). Med overdragelsen af søerne til Ringsted Kommune er det aftalt, at Gyrstinge Sø skal bringes tilbage til sit naturlige leje. Ved overtagelsen i 2014 var vandstanden allerede sænket markant og i sommeren 2015 var den helt nede i niveau. Vandstanden sænkes i alt med ca. 2 meter. Med sænkningen af vandstanden til det naturlige niveau, ophører behovet for den nuværende styring med pumpedrift ved Flæbækken og Kyringegrøften samt slusedriften ved Ringsted Å. Derfor nedlægger kommunen slusedriften ved afløbet til Ringsted Å. Samtidig ophører pumpedriften ved Flæbækken og Kyringegrøften. Både pumpe-og slusedrift udgjorde faunaspærringer i vandsystemet. I forbindelse med retablering af vandløbene skabes der også forbedrede miljøforhold. Specielt fisk vil kunne vandre frit fra åerne til og fra søen. Derfra kan de vandre videre til Haraldsted Lillesø og Ringsted Å og hele vejen gennem Susåsystemet til havet.

Længde (sø-nv): 3,3 km.
Bredde (nø-sv). 0,4 - 1,1 km.
Areal: ca. 150 ha ved sommerniveau, ca. 180 ha om vinteren

IMAG0824

  

Vandstanden varierer kraftigt i søen. Forskellen mellem høj- og lavvande er hele 1,5 meter. Dette store udsving skyldes i stort omfang de manglende afrendingsmuligheder gennem hele Suså-systemet.

Bundforholdene i søen er med stejle skrænter tæt på land, få lavvandede områder og med størstedel af søbunden i en dybde af 3-8 meter, som også er den største dybde. Den gennemsnitlige dybde er ca. 4 meter. Grundet den hårdhændede behandling fra HOFOR og kommunens side er den tidligere fine vækst af vandplanter i stort omfang væk til stor skade for fisk og fugle.

Følgende fiskearter findes i Gyrstinge sø:Gedde, sandart, aborre, ål, karper, brasen, skalle, rudskalle, suder, karusse, hork, grundling, pig smerling, løje og ørred.

Fiskeret i søen - se Særlige bestemmelser under Foreningen.

Udskriv E-mail