RSF 1935

Ringsted • Sportsfiskerforening af 1935

Love

 

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Gældende fra 26. marts 2015:

 

§ 1: 

Stk. 1:

Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935.
Foreningens hjemsted er formandens bopæl.
Foreningens stiftelsesdag er 25. april 1935. 

Stk. 2:

Foreningens bomærke er:

 

§ 2:

Stk. 1:

Det er foreningens formål at forbedre fiskeriet i foreningens fiskevande, samt bedst muligt varetage medlemmernes interesser. Desuden er det foreningens formål gennem oplysende virksomhed at arbejde for almindelige sportsfiskerkultur, og at arbejde for udviklingen af sportsfiskerfærdigheder.

 

§ 3: 

Stk. 1:

Foreningen udgiver selv medlemsbladet ”Fejlhugget”.

 

§ 4: 

Stk. 1:

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Unge mellem 12 og 18 år optages som juniorer. Dog kan bestyrelsen, når særlig forældreerklæring foreligger, dispensere fra denne regel og optage juniorer yngre end 12 år. Bestyrelsen bemyndiges til at begrænse medlemstallet af hensyn til foreningens tarv. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden, fra mindst 20 medlemmer af foreningen.

Stk. 2:

Bestyrelsen kan optage medlemmer uden ret til fiskeri i foreningens fiskevande. Kontingent i.h.t. § 7. 

Stk. 3:

Bestyrelsen kan optage medlemmer, som ikke har stemmeret. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4:

Et medlemskab følger kalenderåret. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til en 31. december.

 

§ 5: 

Stk. 1:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Dagordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag, herunder godkendelse af ”Særlige Bestemmelser” jf. § 10, stk. 1.

5. Fastsættelse af kontingent m.v. for næstkommende regnskabsår.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af revisorer.

8. Uddeling af pokaler og diplomer.

9. Eventuelt.

Stk. 3:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af dagsordenen.

Stk. 4: 

Indvarsling af generalforsamlingen, såvel ordinær som ekstraordinær, skal ske med mindst 8 dages varsel, enten gennem ”Fejlhugget” eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indvarsling skal angive dagsordenen.

Stk. 5:

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, undtagen de i § 4, stk. 3 nævnte. Hvert medlemskab har én stemme. Medlemskabet skal kunne dokumenteres.

Stk. 6:

Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Beslutninger om vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest d. 5. januar. Sådanne forslag samt bestyrelsens forslag skal fremgå af den med indvarslingen udsendte dagorden. 

Stk. 8:

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemninger skal ske skriftligt, dersom mindst 3 medlemmer kræver det.

Stk. 9:

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i den af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

 

§ 6:

Stk. 1:

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 6 medlemmer samt 2 revisorer for 2 år ad gangen. Desuden vælges 1-4 suppleanter for 1 år ad gangen. Min. 3/5 af selve bestyrelsen skal være bosiddende i Ringsted Kommune, altså min. 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2:

På hver generalforsamling afgår henholdsvis 3 og 3 bestyrelsesmedlemmer samt den ene revisor, første gang efter lodtrækning.

Stk. 3:

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fordeler i øvrigt forretninger mellem sig. 

Stk. 4:

Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når blot 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 5:

Over det på bestyrelsesmøderne passerede affattes et referat, som efter godkendelse af bestyrelsen indføres i en forhandlingsprotokol, hvor det underskrives af formanden eller dennes stedfortræder og det bestyrelsesmedlem, der har udfærdiget referatet.

 

§ 7: 

Stk. 1:

Den ordinære generalforsamling fastsætter ved simpel stemmeflerhed:

1. Årets kontingent for seniorer, medlemmer i.h.t. § 4 stk. 2, og juniorer.

2. Tillægsafgift for familiekort.

3. Afgift for gæstekort.

4. Afgift for bådplads.

5. Afgift for åletegn.

6. Afgift for depositum og nøgleleje.

Stk. 2:

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3:

Årligt kontingent er til betaling inden d. 31. januar. Er kontingentet ikke betalt, eller aftale herom er truffet med foreningens kasserer senest d. 28. februar, betragtes medlemmet som udmeldt.

 

§ 8: 

Stk. 1:

Det er en selvfølge, at foreningens medlemmer skal arbejde i god overensstemmelse med de retmæssige ejere efter gældende kontrakter, og det må være af interesse at fremme godt forhold parterne imellem.

 

§ 9:

Stk. 1:

Foreningen tegnes af formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem i fællesskab, eller ved 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2:

Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom eller fiskeret tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§ 10:

Stk. 1:

Bestyrelsen forelægger nærmere regler for fiskeriet i foreningens vande til generalforsamlingens godkendelse. De godkendte regler opføres som ”Særlige Bestemmelser” og bekendtgøres i ”Fejlhugget” eller ved skriftlig henvendelse til hvert medlem.

Stk. 2:

Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til løsning af opgaver. Udvalgs nedsættelse samt opgaver og sammenhæng bekendtgøres i ”Fejlhugget” eller ved skriftlig henvendelse til hvert medlem.

Stk. 3:

Bestyrelsen udpeger en redaktør til udfærdigelse af ”Fejlhugget”. Endvidere udpeger den efter forhandling med redaktøren medhjælp for denne.

Stk. 4:

Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinier for ”Fejlhugget’s” udseende og indhold.

 

§ 11:

Stk. 1:

Foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og såfremt 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningen er skriftlig.

Stk. 2:

Hvis generalforsamlingen i henhold til stk. 1 ikke er beslutningsdygtig, men 4/5 af de afgivne stemmer er for en opløsning af foreningen, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages ved simpel stemmeflerhed, uanset de mødtes antal.

Stk. 3:

Vedtages opløsningen overgår foreningens eventuelle formue til Fonden til Fiskeriets Fremme.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 31. marts 2015.

Bestyrelsen

Udskriv E-mail