RSF 1935

Ringsted • Sportsfiskerforening af 1935

Særlige bestemmelser

Haraldsted og Gyrstinge søer:

Foreningen har for tiden ret til fiskeri som angivet på ovenstående kort. Der må kun drives almindeligt sportsfiskeri. Salg af fangsten er forbudt. Fiskeri må foregå fra båd eller fra land, alt efter foreningens aftale med Københavns Energi. 

 

Ringsted Å:

Foreningen har for tiden ret til fiskeri i et stykke af Ringsted Å, stykket udpeges ved henvendelse til P. Tue - Christensen, Englerupgård, Englerupvej 66, 4100 Ringsted. Her må kun dyrkes almindeligt sportsfiskeri med stang. 

 

Fangstrapport:

Medlemmerne skal føre fangstrapport, der afleveres til bestyrelsen, senest når næste års kontingent indbetales. Indføring i fangstbøgerne, der er fremlagt i årerummene, erstatter ovennævnte rapporter. 

 

Fredningstider:

Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø:

Gedden er fredet i aprilog sandarten i april og maj.

Der må drives medefiskeri efter fredfisk hele året.

I øvrigt gælder de officielle fredningstider i foreningens vande.

 

Gæstekort:

Gæstekort kan udstedes til fiskeri i såvel Haraldsted som Gyrstinge Sø. Dette tillader ikke medlemmer at fiske i selskab med et medlem af foreningen. Gæstekort er gældende fra solopgang til solnedgang, og det krævet min. ét

Medlems tilstedeværelse i hver båd ved benyttelse af gæstekort.

 

Familiekort:

Mod et tillæg i kontingentet kan der til seniorer udstedes familiekort. Dette er gældende for forældre samt deres børn under 12 år.

 

Regler vedrørende foreningsbådene:

1. Det er muligt for foreningens medlemmer over 15 år at købe en nøgle til foreningsbådene. Nøglen er personlig og må ikke udlånes til andre.

2. Alle, der ønsker at benytte foreningsbådene, skal købe en nøgle. (Pris: Kr. 200,- i depositum). Generalforsamlingen fastsætter en årlig nøgleleje. Lejen opkræves før hver sæson, og skal være betalt, før bådene kan benyttes. Nøglen passer også til hus og årerum.

 

3. Ved ophør af medlemskab skal nøglen afleveres til kassereren, der hermed tilbagebetaler depositum. Ved misbrug inddrages nøglen uden tilbagebetaling af depositum.

4. Bådene kan maksimalt lånes for 2 dage af gangen.

5. Bådene må kun benyttes mod forudgående bestilling hos bådbestyreren, dog undtaget fribådene.

Tag aldrig en båd du ikke har bestilt!

Afbestil hvis du ikke benytter den. Meddel, hvis du kun skal benytte båden om morgenen eller om aftenen!

6. Bådføreren er ansvarlig for redningsveste i henhold til gældende lov.

7. Juniorer skal altidbære redningsvest.

 

Bådplads:

Det er foreningens formål at skaffe alle medlemmer mulighed for fiskeri, og dermed et ønske om at forøge antallet af foreningsbåde. Det vil, grundet det begrænsede antal både, der må være i de to søer, ikke være givet, at nye medlemmer kan erhverve bådplads.

Anmodning om bådplads rettes til formanden, der udsteder tilladelse i overensstemmelse med de regler, der er aftalt med Københavns Energi. Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til tredjemand. Den udstedes på et af bestyrelsen fastsat åremål, normalt årligt med forhåndsret til det efterfølgende år. Bådene i begge søer skal nummereres efter formandens anvisning. Der må ikke sejles med motor i søerne. (For tiden er sejlads med el-motor dog tilladt). Samtlige privatbåde skal ligge i vandet i samme periode som foreningsbådene. I særlige tilfælde, hvor dette ikke kan overkommes, træffes aftale med bådudvalget. Hvis dette ikke overholdes, kan retten til bådplads inddrages. Både og fortøjninger holdes forsvarlig stand. I særlige tilfælde, hvor der er rettet henvendelse til bestyrelsen, kan bestyrelsen tillade, at medlemmer kan anvende privatbåd, der lægges i søen og tages op igen efter

behov og brug. Det kræver dog også indbetaling af bådplads og nummerering i.h.t. gældende regler. Denne mulighed foreligger i en forsøgsperiode frem til ny kontrakt skal forhandles med udlejer af fiskevandet. 

 

Mindste- og maksimummål:

For både gedde og sandart er mindstemålet 50 cm., regnet fra snude til halespids. Dette gælder for begge søer. For alle andre arter gælder de i loven fastsatte mindstemål.

 

Gedder på maksimalt 80 cm må hjemtages, (min. 50 cm), og der må maksimalt hjemtages to styk pr. fiskedag.

 

Sandart på maksimalt 70 cm må hjemtages, (min. 50 cm), og der må maksimalt hjemtages to styk pr. fiskedag.

 

 

Regler for fiskeri med åleline og andre fiskeredskaber anbragt i søerne:

1.    Ethvert medlem kan løse (1) åletegn eller dagkort ( max. 2 gange pr. år). 

Dette giver ret til inden for de fastsatte fisketider at udlægge åleline med

indtil 100 kroge. Linens længde må ikke overstige 400 m.

2.    Åletegnet er strengt fortroligt, d.v.s. at indehaveren selv skal være tilstede 

ved udlægning og optagning af linen.

3. Ingen har hævd på bestemte pladser.

4. Linerne skal ligge på bunden.

5. Linerne skal mærkes med et af bestyrelsen godkendt mærke og bøjer i

begge ender af linen. Afmærkningen skal respekteres. Det er således

forbudt for andre at lægge en ny line hen over en tidligere lagt line. Alle

fiskere skal respektere afmærkninger og liner.

6. Optagning af åleliner skal være påbegyndt senest 1 time efter solopgang.

7. Salg af fangsten er forbudt.

8. Åleliner skal være afmærket således: Bøjerne skal være mindst 60 cm. 

over vandlinen, bøjetoppene skal tydeligt afmærkes med en vimpel. På 

vimpelen skal stå RS + medlemsnummer.

9. Alle fiskeredskaber, der er udlagt i søerne, skal afmærkes på samme måde som åleliner.

 

Foreningens konkurrencer:

1. Forårspræmiefiskedag i maj efter gedde og aborre.

2. Sandartpræmiefiskedag i juni. 

2a. Aborrepræmiedag afholdes slut september/start oktober.

3. Efterårets præmiefiskedag i november efter gedde, sandart og aborre.

3a. Fribåde kan reserveres på foreningens præmiedage. Foreningsbåde, også fribåde, kan på præmiedage forlanges fyldt op med deltagere, og ved overtegning trækkes lod for at fordele pladserne i bådene. På præmiedage skal båd reserveres min. 8 dagei forvejen af hensyn til ovennævnte.

4. Løbende afvikles medekonkurrencer.

5. Der konkurreres om vandrepokaler for gedde, sandart, aborre, torsk og ørred og klubmesterskab i medefiskeri - i både senior- og juniorrække, samt klubmesterskab i hav- og kystfiskeri. 

6. "Sære fisk" pokalen, for en bemærkelsesværdig fisk fanget i løbet af året, uden for de normale pokal-rækker. Efter bestyrelsens skøn. Offentliggøres på generalforsamlingen.

7. "Kvartalets fisk". Konkurrenceperioden følger "deadline" for FEJLHUGGET, d.v.s. d. 5. i januar, april, juli og oktober. Alle fiskearter tæller med, såfremt de er fanget på sportslig vis i foreningens vande, eller på en af foreningens ture. Underskreven fangstrapport skal være bestyrelsen i hænde senest på "dead line" datoen. Vinderen offentliggøres i FEJLHUGGET. Hvor intet andet er opført, deltager juniorer og seniorer på lige fod.

 

 

 

 

 

Sammenligningsvægte:

 

Art 100%                                                 Art 100 %                                                Art 100 %

Gedde 11,00 kg                                          Brasen 2,50 kg                                           Rimte 2,00 kg

Sandart 5,50 kg                                          Suder 2,00 kg                                             Karudse 1,20 kg

Aborre 1,50 kg                                           Skalle 1,00 kg                                            Knude 1,00 kg

Rudskalle 1,00 kg                                       Ål 1,50 kg                                                  Løje 0,050 kg

Torsk 5,00 kg                                           Hornfisk 1,00 kg                                         Ising 0,600 kg

Havørred 4,00 kg                                        Skrubbe 1,20 kg                                         Rødspætte 1,20 kg 

Makrel 1,00 kg                                           Sild 0,600 kg                                              Søørred 1,00 kg

Sej 2,00 kg                                                 Bækørred 0,800 kg                                     Karpe 17,00 kg

Lange 6,00 kg                                            Regnbueørred 4,00 kg

 

Mål for Pokal- og diplomfisk:

Der udstedes diplomer for: 

Gedde - På/over 5,00 kg.

Sandart - På/over 4,00 kg.

Aborre - På/over 0,750 kg.

Torsk - På/over 5,00 kg.

Havørred - På/over 2,00 kg.

 

Pokalen udstedes for den største fangede fisk i hver af pokalrækkerne, dog uddeles der kun diplom for fisk over "diplommålet".

Det er en forudsætning, at fisken er fanget på sportslig vis i foreningens vande eller på en af foreningens ture, og at fangstrapport er indgivet senest 14 dage efter fangsten.

Såfremt en fisk er berettiget til indplacering på foreningens rekordtavler og/eller skal deltage i pokalkonkurrencen, så skal der være et vidne.

Pokal- og rekordfisk skal overholde DSF's regler for rekordfisk.

Fisken skal vejes på en af foreningen godkendt vægt.

Fangstrapporter forefindes i årerummene.

 

Regler angående fisk til foreningens Top-10-rekordtavler:

Det er en forudsætning at fisken er fanget på sportslig vis. Gedde, sandart, aborre skal være fanget i foreningens vande. Torsk og ørreder (ikke put & take) på foreningens ture i Danmark. (D.v.s. eksklusiv Færøerne og Grønland). Fangstrapport skal indgives senest 14 dage efter fangsten. Til fangster, som ikke er berettiget til indplacering på de almindelige Top-10-tavler, findes speciel tavle. Fangster til denne tavle, skal gøres på en foreningstur eller i foreningens vande. Eksempler på sådanne fangster kunne f.eks. være: Stortorsk fra Norge, ørreder fra put & take, den største brasen, skalle, suder eller ål fra søerne o.s.v.. Kun fantasien sætter grænsen.

Også her skal fangstrapport indgives senest 14 dage efter fangsten.

 

 

Regler for klubmesterskab i medefiskeri:

Der afholdes hvert år klubmesterskab i medefiskeri i Ringsted Sportsfiskerforening, hvor der kåres en klubmester for både seniorer og juniorer. Klubmesteren kåres efter flg. Regler:

1. Alle årets mede- og udtagelseskonkurrencer er gældende i klubmesterskabet.

2. Der fiskes efter DSF's regler for medefiskeri.

3. Efter sidste medekonkurrence noteres de 4 bedste resultater, og den medefisker blandt hen-holdsvis seniorer og juniorer, der har opnået færrest point, er klubmester. Er der stadig pointslighed, vinder den fisker, der har fanget flest kg. Ved deltagelse i mesterskaber under DSF betaler foreningen deltagergebyr og transport for 1 hold. For juniorer betaler foreningen desuden ophold og forplejning ved mesterskaber vest for Storebælt.

 

 

Regler for klubmesterskab i havfiskeri:

Der afholdes hvert år klubmesterskab i havfiskeri i Ringsted Sportsfiskerforening, hvor der kåres en klubmester. Klubmesteren kåres efter følgende regler:

1. Udtagelsesture til kredsmesterskabet er gældende i klubmesterskabet.

2. Der fiskes efter DSF's regler for havfiskeri.

3. Efter sidste udtagelsestur noteres de 3 bedste ud af 5 resultater, og den havfisker, der har opnået færrest points, er klubmester. I tilfælde af pointlighed gælder DSF's regler for havfiskeri. Ved deltagelse i mesterskaber under DSF betaler foreningen deltagergebyr og transport for ét hold.

 

 

 

Regler for klubmesterskab i kystfiskeri:

1.    Konkurrencen løber fra 1/1 - 31/12. Alle fisk fanget på foreningens kystture tæller med.

2.    Der kan indvejes fisk i følgende grupper: 1) Havørred, herunder regnbueørred og laks

  2) Hornfisk

  3) Torsk

  4) Fladfisk, herunder ising, skrubbe, rødspætte og pighvar

3. Alle fisk skal overholde fredningstider og mindstemål for at tælle med i konkurrencen.

4. Man kan kun indveje 3 fisk i hver kategori – pr. tur. (Flerdagsture tæller som én tur)

 

5. Der gives point efter følgende fordelingsnøgle:

 

Plads Point                         Plads Point                         Plads Point 

1.        15                            5.         8                             9.           4

2.        12                            6.         7                             10.         3

3.        10                            7.         6                             11.-20.    1     

4.         9                             8.         5

 

6. Kystmester er den med flest points, når pointsene fra de 4 grupper lægges sammen.

7. I tilfælde af pointlighed vinder fiskeren med den største havørred. Ved stadig pointlighed vinder fiskeren med flest 1. Pladser, dernæst 2. pladser o.s.v.

8. Tvivlstilfælde afgøres suverænt af Kystudvalget.

 

 

Regler for karpefiskeri i foreningens vande:

1. Der sælges ikke gæstekort til karpefiskeri.

2. Adgang til fiskeplads skal ske ad offentlig vej/sti.

3. Parkering i forbindelse med karpefiskeri skal ske ved foreningens bådplads, eller officielle parkeringspladser.

4. Fiskeri omkring Frøsmose Å er ikke tilladt (se kort på første side).

5. Det er ikke tilladt at fælde siv, træer og buske.

6. Foreningens medekonkurrencer skal respekteres. Annonceres i "Fejlhugget".

7. Det er ikke tilladt at anvende åben ild og grill. Trankier er tilladt.

8. Der skal anvendes afkrogningsmåtte ved karpefangst.

9. Karper må ikke aflives, og skal genudsættes straks efter fangst.

10. Der skal holdes orden på fiskepladsen.

11. Overtrædelse af "Regler for karpefiskeri i foreningens vande" medfører eksklusion af Ringsted Sportsfiskerforening.

 

 

Regler for krebsefiskeri i foreningens vande:

1.Fisketidfor både han- og hunkrebs: 1. august – 30. september, altså fredet i perioden fra 1. oktober – 31. juli.

2. MINIMUMSMÅL er 90 mmfra spids af pandetorn til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke.

3. Redskaber, max. 6 krebseruser pr. medlem, eller fiskeri med krebsebrik.

4. Krebseruser kræver afmærkning som åleline, altså bøjeafmærkning med flag. (Se tidligere afsnit)

5. Krebseruser skal røgtes 1 gang i døgnet, fiskeri med krebsebrik kræver tilstedeværelse.

 

 

 

 

                                                                                                                             Senest ændret i marts 2019

Udskriv E-mail